Слон | Η επιστροφή φόρου και οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. ВОЗВРАТ НАЛОГОВ И СБОРОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ Slon.GR Logo
 Бриз 64 читать

Бесплатное ежемесячное издание «Бриз 64» теперь в электронной форме Читать БРИЗ 64
Архив газеты
Смотреть Русское ТВ онлайн!
FreeCurrencyRates.com

Юрист в Греции

Лариса Георгиади

26 Марта 2016
 3 (+Вы) /493

Η επιστροφή φόρου και οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. ВОЗВРАТ НАЛОГОВ И СБОРОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ

Η επιστροφή φόρου και οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. ВОЗВРАТ  НАЛОГОВ  И  СБОРОВ  В  СВЯЗИ  С ИЗМЕНЕНИЯМИ

Από τον Ιανουάριο του 2016 πραγματοποιήθηκε η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις αντικειμενικές αξίες, συγκεκριμένα στις τιμές ζώνης και στους συντελεστές εμπορικότητας, που δεν είχαν τροποποιηθεί από το έτος 2007, θα επηρεάσουν φόρους και τέλη που καλούνται να καταβάλλουν οι φορολογούμενοι, διότι βάσει των νέων αυτών τιμών θα υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.

Έτσι, στο εξής όλοι οι φόροι στις μεταβιβάσεις, στις κληρονομιές, στις γονικές παροχές και τις δωρεές ακινήτων, στα ενοίκια των κατοικιών, τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και τα έξοδα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων θα υπολογίζονται βάσει των μειωμένων αντικειμενικών αξιών, η μείωση των οποίων κυμαίνεται από 5% έως και 19% και έχουν σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση αναδρομική ισχύ από την 21 Μαΐου 2015.

Λόγω της αναδρομικής ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, από τις 21 Μαΐου 2015, εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για την επιστροφή φόρου που επιβλήθηκε για υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων λόγω της αναδρομικότητας της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει

• υποθέσεις που αφορούν θανάτους, που έχουν συμβεί, και συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί, από 21-5-2015 και εφεξής καθώς και

• υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν την 21-5-2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21-5-2015, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο δικαιούχος της επιστροφής είναι σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και έπειτα η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από το φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Δικηγορικά Γραφεία Λαρίσα Γεωργιάδη και στο e-mail: civilegal@gmail.com

και στο τηλέφωνο +30 2310 543662

ВОЗВРАТ НАЛОГОВ И СБОРОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

С января 2016 года произведено изменение параметров определения кадастровой оценки стоимости объектов недвижимости.

Таким образом, все налоги:

• на переход права собственности

• на принятие наследства

• дарственные

• аренда жилья

• вмененный налог на владение недвижимым имуществом

• пошлина на недвижимое имущество (ТАП), начисляемая в счете за электричество, а также

• сумма расходов по составлению нотариального договора перехода права собственности, будут рассчитываться на основании уменьшенной кадастровой оценки недвижимости, и соответственно, будут уменьшены ставки налогов и сборов. Снижение суммы налогов колеблется от 5% до 19% согласно решению Министерства Экономики. Данное решение имеет обратную силу, т.е. применяется с 21 мая 2015 года.

За более подробной информацией вы можете обратиться в офис юридической компании «Лариса А. Георгиади и партнеры» : e-mail: civilegal@gmail.com

телефон : +30 2310 543662система комментирования CACKLE

Автор публикации:

Лариса
Георгиади

http://civilegal.com/

Последние комментарии
повышение квалификации