Слон | ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Slon.GR Logo
 Бриз 64 читать

Бесплатное ежемесячное издание «Бриз 64» теперь в электронной форме Читать БРИЗ 64
Архив газеты
Смотреть Русское ТВ онлайн!
FreeCurrencyRates.com Перейти в профильЛариса Георгиади

30 Апреля 2015
 3 (+Вы) /1586

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ
 • Είμαι συντηρούμενο μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούμαι άδεια διαμονής στην Ελλάδα;

Προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας στην Ελλάδα, ο νόμος 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» προβλέπει στο άρθρο 82 το δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι προβλέπει ο νόμος;

Στα μέλη της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ» διάρκειας πέντε ετών.

Ως μέλη οικογένειας  Έλληνα θεωρούνται κατά το Νόμο:

 • ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
 • ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση,
 • ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.

 • Ποιες προϋποθέσεις και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μου χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 • Θα πρέπει να έχεις σταθερή διαμονή στη χώρα.
 • Θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως η οικογενειακή σχέση σου με τον Έλληνα.
 • Θα πρέπει να είσαι συντηρούμενος, δηλαδή να λαμβάνεις υλική υποστήριξη, που την εξασφαλίζει ο Έλληνας ή ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε περίπτωση συντηρούμενου μέλους εξετάζεται ξεχωριστά.
 • Κατά περίπτωση κρίνεται, με γνώμονα την οικονομική και κοινωνική κατάσταση σου, αν έχεις ανάγκη υλικής υποστήριξης για να καλυφθούν οι ουσιώδεις ανάγκες σου στο κράτος καταγωγής σου κατά το χρονικό διάστημα που υποβάλλεις την αίτηση να σου επιτραπεί η συμβίωση με τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Έλληνα.
 • Η συντήρηση σου θα πρέπει να είναι πραγματική και μόνιμη, χωρίς να καθορίζονται απαιτήσεις για την ελάχιστη διάρκεια της εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απαίτηση ως προς το ποσό της εξασφαλιζόμενης υλικής υποστήριξης.
 • Θα πρέπει να προσκομίσεις τεκμηριωμένες αποδείξεις της εξάρτησης σου από τον Έλληνα ή τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Το κριτήριο της εξάρτησης είναι η επάρκεια των οικονομικών μέσων σου που εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο αποδεκτό βιοτικό επίπεδο στη χώρα της συνήθους διαμονής σου.
 • Ενδεικτική απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων που παρέχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι:

 • έγγραφο χορηγηθέν από αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαµονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το µέλος της οικογένειας συντηρείται από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή συµβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων,
 • τραπεζικά εµβάσµατα,
 • αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον πολίτη τρίτης  χώρας,
 • φορολογική δήλωση του συντηρούµενου µέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καθόλου ατοµικά εισοδήµατα.

Δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη της ύπαρξης εξάρτησης του μέλους της οικογένειας από μόνο το γεγονός της ανάληψης της δέσμευσης εκ μέρους του Έλληνα ή του πολίτη της Ε.Ε. να συντηρεί το μέλος της οικογένειας.

Θα πρέπει να καταθέσεις στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να σου χορηγηθεί το «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ».

Πότε μπορώ να αποκτήσω δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ως μέλος οικογένειας Έλληνα;

Αν διαμένεις νομίμως στη Χώρα με τον Έλληνα για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών, θεμελιώνεις δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Χώρα με τους όρους που  προβλέπονται στο άρθρο 83 του ν. 4251/2014.

 

 

Larisa  A.Georgiadi  &  Partners

Lawyers  offices  

   Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στο

e-mail:  civilegal@gmail.com 

Τηλέφωνο  επικοινωνίας:  +30 2310 543662

 система комментирования CACKLE

Автор публикации:

Лариса
Георгиади

http://civilegal.com/

Последние комментарии
повышение квалификации